TP. Cần Thơ: Hội Chữ thập đỏ cấp quận, huyện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thực hiện Kế hoạch số 242/KH-TƯHCTĐ, ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI. Theo đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 30/KH.CTĐ, ngày 16 tháng 12 năm 2020 về tổ chức Đại hội các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI. Đến nay, 09/09 Hội Chữ thập đỏ cấp quận, huyện đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2022 - 2027 đạt tỷ lệ 100%. Các đại hội đã bầu 221 Ủy viên Ban Chấp hành; 59 Ủy viên Ban Thường vụ; 22 đồng chí là Thường trực Hội; 36 Ủy viên Ban Kiểm tra. Đồng thời, suy tôn Chủ tịch danh dự là đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện. Nhìn chung, công tác tổ chức đảm bảo đúng tiến độ, quy trình gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19, thể hiện được sự nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Hội và  Thành ủy (các quận, huyện Hội đã hoàn thành việc tổ chức đại hội sớm hơn 02 tuần so với Kế hoạch).

Đại hội cấp quận, huyện đã đánh giá công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016 - 2021 với nhiều kết quả nổi bật: Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ cấp quận, huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ lần VIII, các lĩnh vực hoạt động trong nhiệm kỳ đều đạt trên 130% Nghị quyết đề ra; công tác xây dựng tổ chức Hội không ngừng được củng cố và phát triển; các phong trào, cuộc vận động của Hội lan tỏa đến toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và Nhân dân trên địa bàn thành phố; Duy trì và phát triển hoạt động mô hình nhân đạo tại cộng đồng: Bếp ăn tình thương tại các bệnh viện, xe chuyển bệnh, đội tình nguyện viên các cấp; mô hình Chợ nhân đạo, quầy hàng hóa - lương thực 0 đồng, mô hình vận động nhà hảo tâm hỗ trợ thường xuyên cho các địa chỉ nhân đạo khó khăn; mô hình nhận và cho quần áo cũ; mô hình vận động nhà hảo tâm hỗ trợ BHYT cho hội viên nghèo; mô hình tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tham gia BHXH tự nguyện; đội mai táng bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong; mô hình đội tuyên truyền an toàn giao thông và sơ cấp cứu lưu động... Qua đó, góp phần nâng cao vị trí, vai trò công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ. Tổng trị giá thực hiện công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 9 quận, huyện đạt trên 700 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ của các quận, huyện vẫn còn một vài hạn chế: phương thức hoạt động của một vài cơ sở Hội chậm đổi mới, đời sống cán bộ hội còn nhiều khó khăn; chế độ chính sách cho cán bộ hội chưa được quan tâm đúng mức so với yêu cầu, nhiệm vụ; trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Công tác vận động chính sách, phát triển nguồn lực, xây dựng dự án nhân đạo chưa nhiều; Việc nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ chưa được chú trọng. Các đại hội còn thảo luận xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới xác định các ưu tiên của chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ đến năm 2023; đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện đại hội cấp trên trực tiếp, văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XI và dự thảo Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung; bầu cử Ban Chấp hành hội và đại biểu đi dự đại hội cấp trên đảm bảo số lượng, thành phần.

Trong thời gian tới để phát huy tinh thần chia sẻ, tương thân tương ái trong xã hội cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động Hội và phong trào Chữ thập đỏ, đưa Nghị quyết Đại Hội vào cuộc sống. Ban chấp hành khóa mới các quận, huyện Hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, chủ động quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và cụ thể hóa văn bản của Trung ương và Thành Hội gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đề ra, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trong lãnh đạo cần tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền; coi trọng sự phối hợp với ban, ngành, đoàn thể huyện trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.

Hai là, quận, huyện Hội thường xuyên củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Hội; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo tính kế thừa và phát triển; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, bám sát hoạt động thực tiễn, thực hiện tốt việc công khai, dân chủ, minh bạch trong mọi hoạt động của Hội; Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất đạo đức, đoàn kết, có năng lực, trình độ, kỹ năng, trách nhiệm và tâm huyết; chú trọng chất lượng hoạt động của lực lượng Hội viên, tình nguyện viên nòng cốt.

 

Ba là, Tăng cường công tác vận động nguồn lực từ các nhà hảo tâm; xây dựng các chương trình, dự án nhân đạo để hỗ trợ kịp thời cho đối tượng dễ bị tổn thương, yếu thế trong xã hội...

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội; đôn đốc việc sơ kết, tổng kết đánh giá thực tiễn rút kinh nghiệm và kịp thời biểu dương, khen thưởng những cách làm hay, mô hình hiệu quả góp phần động viên, khích lệ, thúc đẩy phong trào Chữ thập đỏ.

Năm là, duy trì hoạt động có hiệu quả và nhân rộng các mô hình nhân đạo dựa vào cộng đồng; các đội tình nguyện viên các lĩnh vực hoạt động theo quy định của Luật hoạt động Chữ thập đỏ./.

                                                                                                                                                                                                    Tiến Trọng

270