HỘI CHỮ THẬP ĐỎ QUẬN Ô MÔN PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2020

Sáng ngày 17 tháng 02 năm 2020 Hội Chữ thập đỏ quận tổ chức hội nghị giao ban tháng 02 năm 2020, phát động và ký kết giao ước thi đua trong Hội chữ thập đỏ các phường.

Căn cứ Kế hoạch thi đua năm 2020 của Hội Chữ thập đỏ thành phố, quận hội phát động 07 nội dung thi đua với 39 tiêu chí được Hội Chữ thập đỏ 07 phường giao ước ký kết thực hiện đạt và vượt trong năm 2020 với mục tiêu đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ trong năm 2020; gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua năm 2020 phải được phát động đều khắp trong hệ thống hội, nhân rộng nhiều hoạt động, mô hình góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe nhân dân./.

         

                                                                   HỘI CHỮ THẬP ĐỎ Ô MÔN

564