Quá trình hình thành

Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ được thành lập 21/5/1976 theo Quyết định số 16/QĐ-76 của Tỉnh ủy Hậu Giang (tên gọi Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang. Sau 2 lần chia tách địa giới hành chính, ngày 14/1/2004, UBND thành phố Cần Thơ ra Quyết định số 144/QĐ.UB đổi tên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cần Thơ thành Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ) được tổ chức và hoạt động theo 7 nguyên tắc hoạt động của phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Điều lệ Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, tuân thủ các quy định và luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ có nhiệm vụ:

Nghiên cứu, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành Hội về các chủ trương, biện pháp công tác của Hội. Đề xuất với Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội, nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên và tình nguyện viên CTĐ; chuẩn bị các nghị quyết, kế hoạch chương trình công tác của Hội.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giúp đỡ các cấp Hội trong thành phố thi hành các chủ trương chính sách, qui định của Đảng, Nhà nước liên quan đến Hội và triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành Hội.

Chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình về các loại hình hoạt động và các mặt công tác của Hội, rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân điển hình tiên tiến và tổng kết các mặt công tác của Hội.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến mục đích tôn chỉ, Điều lệ Hội và Luật hoạt động Chữ thập đỏ cùng Nghị định hướng dẫn thi hành luật; 7 nguyên tắc cơ bản trong phong trào Chữ thập đỏ Quốc tế, Luật Nhân đạo Quốc tế, giới thiệu mô hình tốt, kinh nghiệm hay, nhân tố mới trong phong trào Chữ thập đỏ và công tác xây dựng Hội, những gương tốt về hoạt động nhân đạo - xã hội, nhằm tập hợp đông đảo, rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia công tác nhân đạo - xã hội.

Mở rộng và phát triển mối quan hệ phối hợp và hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ thành phố với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ các nước (qua Trung ương Hội hoặc trực tiếp) và các tổ chức quốc tế các, tổ chức chính phủ và phi chính phủ khác theo quy định và cho phép của Ủy ban nhân dân thành phố thông qua việc lập dự án kêu gọi tài trợ, viện trợ nhân đạo và viện trợ phát triển.

Tổ chức tiếp nhận, quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ, viện trợ. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giúp đỡ các quận, huyện và các cơ sở Hội cùng tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đã được triển khai và tổng hợp báo cáo thanh quyết toán với tổ chức tài trợ, với Trung ương Hội và Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Phối hợp với cấp ủy Đảng, Chính quyền và cùng các quận, huyện Hội xây dựng hệ thống tổ chức của Hội, kịp thời giúp các quận huyện Hội tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, tổ chức và hoạt động của Hội.

Xây dựng, quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hội. Tổ chức quản lý chỉ đạo việc tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp Hội theo chỉ đạo của Trung ương Hội và các qui định chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố theo phân cấp.

Xây dựng và quản lý ngân sách, các nguồn tài chính, kinh tế và cơ sở vật chất của Hội. Tổ chức các hoạt động kinh tế phù hợp với khả năng, sử dụng và khai thác cơ sở vật chất nhằm bổ sung cho nguồn kinh phí hoạt động của Hội và chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đời sống của cán bộ, công nhân viên Thành hội.

Chỉ đạo và quản lý hoạt động của các đơn vị trực thuộc Thành Hội.

Thường trực Thành Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 hiện nay:

1. Bà Huỳnh Thanh Thảo - Chủ tịch

2. Ông Nguyễn Đông Hà  - Phó Chủ tịch thường trực

3. Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Phó Chủ tịch

4. Bà Lê Thị Bạch Đàng - Phó Chủ tịch

 

 

4880